Αλλαγές ΦΠΑ στην εστίαση / Επαναφέρεται το 24% σε κάποια ποτά – ΕΦΚ στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή αλλιώς Ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα

Με την νέα απόφαση Ε.2002/28-12-2023 έχουμε αλλαγές στον ΦΠΑ μη αλκοολούχων ποτών.
Συνεπώς, έως 31.12.2023 στη διάθεση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων
εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 4690/2020, ενώ, από 1.1.2024 και εφεξής στη διάθεση αλκοολούχων και μη
αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (24%)
με εξαίρεση τη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων στην
διάθεση των οποίων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% έως την 30ή.6.2024.

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε ότι αφορά στα αλκοολούχα και μη ποτά,
χυμούς και ροφήματα, από 1.1.2024 οι επιτόπιες καταναλώσεις τους υπάγονται στον κανονικό
συντελεστή Φ.Π.Α. 24%, όπως και οι παραδόσεις σε «πακέτο» των αλκοολούχων ποτών, ενώ η
παράδοση σε «πακέτο» των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών, τυποποιημένων και μη και
ροφημάτων, υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%. Ωστόσο, στη διάθεση καφέ,
κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής
Φ.Π.Α. 13% έως και την 30ή.6.2024, ανεξάρτητα εάν αυτά καταναλώνονται επιτοπίως ή
παραδίδονται σε «πακέτο».
Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις εστίασης θα πρέπει να χρεώνουν διακριτά τα είδη αυτά βάσει του
συντελεστή Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγονται.
Σημειώνεται ότι παρά την ανωτέρω αλλαγή του εφαρμοστέου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες
εστίασης από 1.1.2024, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 30.6.2024 όσα έχουν γίνει δεκτά με
την εγκύκλιο Ε. 2080/2020 του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τη διάκριση ως προς την εφαρμογή
των συντελεστών Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και
εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους
συντελεστές δεν είναι εφικτός.

Επίσης έχουμε αλλαγή στον ΕΦΚ στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή αλλιώς Ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα

ΙΙ. Επί του άρθρου 45 του ν. 5073/2023 «Φόρος Κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα
προϊόντα χωρίς καπνό -Τροποποίηση άρθρου 53Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 53Α του
ν. 2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και συγκεκριμένα:
α) εισάγεται η επιβολή φόρου κατανάλωσης σε νέα προϊόντα, ήτοι:
– στα «ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό» και
– στα «σακουλάκια νικοτίνης»,
μέσω συμπερίληψης αυτών στο υφιστάμενο πλαίσιο εθνικής φορολογίας καπνικών προϊόντων
σε ξεχωριστές φορολογικές κατηγορίες καθόσον δεν εμπίπτουν στα εναρμονισμένα σε επίπεδο
ΕΕ υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2020/262 του
7
Συμβουλίου (με την οποία αντικαταστάθηκε η Οδηγία 2008/118/ΕΚ) και της Οδηγίας
2011/64/ΕΕ.
β) Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 επέρχονται οι αναγκαίες
νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς την επικαιροποίηση των κωδ. Σ.Ο., σύμφωνα με το ισχύον
Κοινό δασμολόγιο.
Ειδικότερα, ως προς την επιβολή φόρου κατανάλωσης στα νέα προϊόντα, στην περ. ζ) της παρ.
1, του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 καθορίζεται η βάση επιβολής του φόρου κατανάλωσης
στο «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό» στο πλαίσιο συμπερίληψης των νέων
ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων στα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα της παρ.
1 του άρθρου 53Α του ίδιου νόμου, βάσει της διαφορετικής σύστασης αυτών, ήτοι υπόστρωμα
ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη
μορφή.
Επιπρόσθετα, στην περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, καθορίζεται η βάση
επιβολής του φόρου κατανάλωσης στα «σακουλάκια νικοτίνης», στο πλαίσιο συμπερίληψης των
εν λόγω προϊόντων στα υποκείμενα σε Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου
53Α του ίδιου νόμου, βάσει της διαφορετικής σύστασης αυτών (ήτοι υπόστρωμα νικοτίνης ή
νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή).
Στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, καθορίζεται ο συντελεστής φόρου ο
οποίος επιβάλλεται στο «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό», ήτοι εκατόν πενήντα έξι
ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος ή
περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη
μορφή του προϊόντος.
Στην περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, καθορίζεται ο συντελεστής φόρου,
ο οποίος επιβάλλεται στα «σακουλάκια νικοτίνης» ήτοι πενήντα ευρώ (50) ανά χιλιόγραμμο
καθαρού βάρους υποστρώματος νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή του
προϊόντος.
Στην περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ο ορισμός για τα
ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό ως εξής : «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς
καπνό» το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για εισπνοή,
μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης και περιέχει υπόστρωμα ή περιέκτη νικοτίνης ή
νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή, εξαιρουμένων των
προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση.
Στην περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ο ορισμός για τα
«σακουλάκια νικοτίνης» ως εξής: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό,
προορίζεται για λήψη από το στόμα, χωρίς εισπνοή και χωρίς διαδικασία θέρμανσης ή καύσης
και το οποίο περιέχει υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή,
εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση.
8
Με την παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ευθυγράμμιση των διαδικασιών
που ισχύουν για τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και για τα νέα
προϊόντα (ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό/σακουλάκια νικοτίνης) με την κατ΄
αναλογία εφαρμογή:
του άρθρου 56 αναφορικά με το απαιτητό του φόρου κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση,
του άρθρου 65 αναφορικά με την καταστροφή των προϊόντων τα οποία τελούν υπό
καθεστώς αναστολής του φόρου, η οποία διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 37 του
ν.2960/01, με την εξαίρεση των προϊόντων της περ. στ) και ζ) της παρ.1, ήτοι «ηλεκτρικά
θερμαινόμενο προϊόν καπνού» και «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό» η καταστροφή
των οποίων διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 105 του ιδίου νόμου καθώς και
του άρθρου 109 αναφορικά με τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση και
είσπραξη του φόρου.
Επιπρόσθετα, εισάγεται περαιτέρω ευθυγράμμιση των διαδικασιών που ισχύουν για τα προϊόντα
της παρ. 1 του άρθρου 53Α, με την κατ΄ αναλογία εφαρμογή των άρθρων 102, 105, 106 και
108, του ν.2960/2001 για το «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό» καθώς και για το
«ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού», ως ίσχυε.
Στην περ. ε) της παρ. 5Α του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ευθυγράμμιση της
απαλλαγής από τον φόρο κατανάλωσης, που ισχύει για τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 53Α,
εφόσον αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως
στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος ή Τρίτη Χώρα και για τα νέα προϊόντα των περ.
ζ) και η) της παρ. 1 (ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό/σακουλάκια νικοτίνης) και
ειδικότερα, για τα προϊόντα αυτά ορίζεται το ποσοτικό όριο των διακοσίων (200) τεμαχίων ως
αποδεικτικό στοιχείο, ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση με απαλλαγή από την
καταβολή του αναλογούντος επ΄αυτού φόρου κατανάλωσης και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων.
Στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ.8 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται
ευθυγράμμιση των άρθρων 104 και 111 του ν.2960/2001 αναφορικά με την πίστωση του φόρου
καθώς και τον υπολογισμό, βεβαίωση και είσπραξή του αντίστοιχα και για τα νέα ηλεκτρικά
θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό, κατ΄ αναλογία με τα βιομηχανοποιημένα καπνά.
Με την παρ. 11 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 προβλέπεται μέχρι εκδόσεως νέων
κανονιστικών αποφάσεων:
α) Για τα προϊόντα της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α, ήτοι για τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα
προϊόντα χωρίς καπνό, η κατ΄ αναλογία εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τα
ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α [αριθ.
ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β΄2889) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την
εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του
προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και
τον έλεγχο αυτού»].
9
β) Για τα προϊόντα της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 53Α, ήτοι για τα «σακουλάκια νικοτίνης»,
προβλέπεται η κατ΄ αναλογία εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τα υγρά
αναπλήρωσης της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 53Α [αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 14-12-
2016/13.12.2016 (Β΄4173) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες
χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα
προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των
διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη,
επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών»].
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 45 ισχύει μετά από δύο μήνες από τη δημοσίευση του
κοινοποιούμενου νόμου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 αυτού, ήτοι στις 11-2-2024.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους