Εταιρείες

Στην κατηγορία αυτή παρατίθενται σχέδια καταστατικών κάθε μορφής εμπορικών εταιρειών και σχέδια πρακτικών των διοικητικών οργάνων αυτών. Τα εν λόγω έγγραφα πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και είναι ευπροσάρμοστα στις ανάγκες του πελάτη. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον τελευταίο να μας αναθέσει τη δημοσίευση της σύστασης ή της τροποποίησης της εταιρείας του ή τη δημοσίευση επιμέρους πράξεων των οργάνων αυτής, των οποίων απαιτείται η δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.