Νομικά

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛ. 1103/12-7-2016: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του N.383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του N .4172/2013. Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το πιο...

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 43α 1. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. 2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Άρθρο 4 6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΙΔΙΩTΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρο 4 7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ-ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρο 4 9. Στο άρθρο 251 του Ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 23 Το άρθρο 3ιγ αντικαθίσταται του Ν. 2251/1994(Α’ 191) ως εξής: «Κάθε προμηθευτής, ο οποίος υποχρεωτικά εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 (Α’297) εάν προτίθεται να συνάπτει με τους καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση...

Δεν τελείται το αδίκημα σε περίπτωση εξωλογιστικού υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου δεδομένου ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος που προκύπτει από τις πραγματικές πωλήσεις του επιτηδευματία και όχι εκείνος που υπολογίζεται εξωλογιστικά και δεν αποτελεί ΦΠΑ αλλά οικονομική κύρωση που επιβάλλουν τα αρμόδια φορολογικά όργανα, επειδή...

1. Το σήμα που θα επιλεγεί μπορεί να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : λεκτικό σήμα, σήμα απεικόνισης, έγχρωμο σήμα είτε ασπρόμαυρο. Το λεκτικό σήμα είναι ένα δακτυλογραφημένο σήμα (συνήθης γραμματοσειρά), χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία. Το σήμα απεικόνισης αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή...

Χωριστές δηλώσεις για συζύγους με διαφορετική φορολογική κατοικία «Διαζύγιο» από την εφορία παίρνουν οι κάτοικοι εξωτερικού καθώς, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν πρέπει να θεωρούνται πια αναγκασμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που απέκτησαν στην αλλοδαπή, έστω και αν...