Νομικά

Η προυπηρεσία υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ....